Wetgeving

De wetgeving van het Garantiefonds

Wet van 23 november 2023 betreffende het Garantiefonds voor financiële diensten

Boek VIII van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (de Bankwet)

Boek VIII van de wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen

Hoofdstuk 3, titel 4 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten

Koninklijk besluit van 22 december 2016 (tijdelijk verhoogde bescherming)

Ministerieel besluit van 5 juli 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018

De wetgeving van het Beschermingsfonds

Wet van 17 december 1998: oprichting beschermingsfonds

Boek VIII van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (de Bankwet)

Boek VIII van de wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen

Hoofdstuk 3, titel 4 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging

Koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot goedkeuring van het organisatiereglement van het Beschermingsfonds

De wetgeving van het Afwikkelingsfonds 

Wet van 28 december 2011 op het Afwikkelingsfonds

Koninklijk besluit van 23 februari 2012 betreffende de organisatie en werking van het Resolutiefonds en tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de bijdragen

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege

Europese wetgeving

Garantiefonds

Richtlijn 2014/49/EU van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (DGSD)

Beschermingsfonds

Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (ICSD)

Afwikkelingsfonds

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010

Andere wetgeving

Richtlijn 2014/65/EU Van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten (MIFID II)

Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden (WFZ)

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (art. 45, §1, 3, j) en art. 7, §1, 6°)

Guidelines

Guidelines on methods for calculating contributions (2023)

Guidelines on stress tests (2021)

Guidelines on the delineation and reporting of available financial means (AFM) (2021)

Guidelines on cooperation agreements between Deposit Guarantee Schemes (2016)

Guidelines on payment commitments (2015)

Jaar- en activiteitenverslagen

Jaarverslag Garantiefonds 2023

Activiteitenverslag Beschermingsfonds 2023

Jaarverslag Afwikkelingsfonds 2023

Activiteitenverslag Beschermingsfonds 2022

Jaarverslag Garantiefonds 2022

Jaarverslag Afwikkelingsfonds 2022

Jaarverslag Garantiefonds 2021

Activiteitenverslag Beschermingsfonds 2021

Jaarverslag Afwikkelingsfonds 2021