Garantiefonds en Beschermingsfonds

Wetgeving

De wetgeving van het Garantiefonds

Koninklijk besluit van 16 maart 2009 (geconsolideerde versie van 29 juni 2012) 
Koninklijk besluit van 14 november 2008 (geconsolideerde versie van 12 mei 2016)
Koninklijk besluit van 22 december 2016 (tijdelijk verhoogde bescherming)

Bekijk ook: Boek VIII van de bankwet: Wet van 25 april 2014

De wetgeving van het Beschermingsfonds

Wet van 17 december 1998: oprichting beschermingsfonds

De wetgeving van het Afwikkelingsfonds 

Wet van 28 december 2011 (geconsolideerde versie van 28 juni 2013): oprichting Resolutiefonds

Europese wetgeving

Richtlijn 2014/49/EU van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels
Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010
Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels

Andere wetgeving

Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (art. 45, §1, 3, j) en art. 7, §1, 6°)

Jaar- en activiteitenverslagen

Activiteitenverslag Beschermingsfonds 2022

Jaarverslag Garantiefonds 2021

Activiteitenverslag Beschermingsfonds 2021

Jaarverslag Afwikkelingsfonds 2021

Jaarverslag Garantiefonds 2022

Jaarverslag Afwikkelingsfonds 2022