Beschermingsregelingen

Inleiding

Beschermingsregelingen

Elk deposito dat wordt aangehouden bij een kredietinstelling uit een lidstaat van de Europese economische ruimte is beschermd bij faling tot € 100.000 per persoon en per instelling.

Elk beleggingstegoed dat wordt aangehouden bij een Belgische beleggingsonderneming is beschermd bij faling tot € 100.000 per persoon en per instelling.

Elke levensverzekering (TAK 21) die wordt aangehouden bij een Belgische verzekeringsmaatschappij is beschermd bij faling tot € 100.000 per persoon en per instelling.

Elk financieel instrument dat wordt aangehouden bij een kredietinstelling of beleggingsonderneming uit een lidstaat van de Europese economische ruimte is beschermd bij faling tot € 20.000 per persoon en per instelling.

Voor meer informatie over welk depositobeschermingssysteem of investeringsbeschermingssysteem dat uw deposito, beleggingstegoed, levensverzekering of financieel instrument beschermt, dient u zich tot uw financiële instelling te richten.

Resolutiefinanciering

Het afwikkelingsfonds heeft als opdracht te voorzien in de financiering van preventieve maatregelen om te voorkomen dat een solvabele instelling failliet zou gaan.

Het Afwikkelingsfonds is een noodfonds en heeft als doel te voorkomen dat banken failliet gaan door haar middelen in te zetten voor de voorfinanciering van een afwikkelingsprocedure, op vraag van het Afwikkelingscollege. Deze taak wordt gedeeld met het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund oftewel SRF), een Europees noodfonds.

De bescherming van het Garantiefonds

De bescherming van deposito's

Als uw instelling in gebreke blijft of failliet gaat, betaalt het Garantiefonds u uit binnen een periode van 15 werkdagen. Vanaf 2021 zal deze termijn progressief gereduceerd worden, om tot een termijn van 7 werkdagen te komen vanaf 1 januari 2024. Het Garantiefonds betaalt tegemoetkomingen tot 100.000 € per persoon en per instelling. Bepaalde deposito's genieten evenwel van een tijdelijk verhoogde bescherming.

Welke zijn de in België actieve instellingen die worden beschermd door het Garantiefonds?

De depositogarantie is toepasbaar op deposito's die worden aangehouden door:

 • kredietinstellingen naar Belgisch recht; 
 • in België werkzame bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder staten buiten de Europese Economische Ruimte die geen bescherming aanbieden die equivalent is aan die van het Garantiefonds;

Zijn uitgesloten: 

 • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte. Deze instellingen worden beschermd door het depositogarantiesysteem van het betrokken land. 
 • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, waar een depositobescherming geldt die minstens equivalent is aan deze geboden door het Garantiefonds. Deze instellingen worden beschermd door het depositogarantiesysteem van het betrokken land. 

Welke zijn de producten die beschermd worden door het depositogarantiesysteem? 

 • De volgende deposito's worden gedekt, ongeacht de valuta
  • zichtrekeningen, nominatieve rekeningen
  • spaarrekeningen
  • termijnrekeningen
 • Op naam gestelde kasbonnen en de gedematerialiseerde en op nominatieve rekeningen geregistreerde kasbonnen.
 • Obligaties of andere effecten die werden uitgegeven of gestort voor 2 juli 2014.

Worden uitgesloten:  

 • tegoeden van ondernemingen uit de financiële sector (banken, verzekeringen, enz.);
 • tegoeden van de staat en publieke overheden;
 • tegoeden van de bestuurders of commissarissen op rekeningen van de kredietinstelling die in gebreke blijft;
 • tegoeden geviseerd door de wetgeving op de strijd tegen het terrorisme en witwaspraktijken;
 • obligaties of andere effecten die werden uitgegeven of gestort na 2 juli 2014.
 • elektronisch geld en geld ontvangen in ruil voor elektronisch geld
 • deposito's die alleen overeenkomstig de nationale wetgeving kunnen worden vrijgegeven met het doel een lening terug te betalen die is aangegaan voor de aankoop van een privé-eigendom van een kredietinstelling of een andere instelling.

Hebt u recht op de garantie van € 100.000?

Ja, als u de bezitter bent van een beschermd product en u geen deel uitmaakt van de uitgesloten depositohouders. 

De garantie geldt voor:      

 • een meerderjarige, minderjarige, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde privépersoon, ongeacht zijn adres of nationaliteit;
 •  een vereniging, beroepsvereniging, stichting of andere groepering van welke aard ook;
 • een onderneming ongeacht haar statuut of grootte.

Wat moet u doen in geval uw financiële instelling in gebreke blijft?

 • Over een rekening beschikken bij een andere financiële instelling.
 • Dit rekeningnummer mededelen aan het Garantiefonds via Myminfin. Eenmaal uw identiteit bevestigd werd in het portaal, kan u uw failliete instelling selecteren in de rubriek 'Mijn Vermogen' waarna u uw nieuw rekeningnummer kan opgeven waarop u de tegemoetkoming wenst te ontvangen.

De terugbetaling is automatisch. U hoeft dus geen andere actie te ondernemen ten opzichte van het Garantiefonds. 

Let op: zonder het bezorgen van een rekeningnummer, zal het Garantiefonds niet in staat zijn om uw tegemoetkoming uit te betalen. 

Hoe wordt uw terugbetaling berekend? 

Alle tegoeden (hoofdsom, interesten en aanhorigheden) van al uw rekeningen (zonder onderscheid naar de categorie en benaming van die rekeningen) bij eenzelfde financiële instelling worden opgeteld. 
De som wordt omgezet in euro en, indien nodig, beperkt tot € 100.000. Deze limiet kan worden herzien als een van uw deposito's geniet van een tijdelijke verhoogde bescherming. 

Welke deposito's komen in aanmerking voor een tijdelijk verhoogde bescherming?

De bescherming van beleggingstegoeden

Als uw beleggingsonderneming niet meer in staat is uw beleggingstegoeden terug te geven of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u terugbetalen binnen een termijn van 3 maanden. De tegemoetkoming beperkt zich tot een maximum van € 100.000  per persoon en per instelling. 

Welke zijn de beschermde  beleggingsondernemingen? 

Alle beleggingsondernemingen  in de Europese Economische Ruimte.  In België is de bescherming goed voor een bedrag van 100.000 euro. In de andere lidstaten is de bescherming minimaal € 20.000.

Welke zijn de beschermde producten?

 De beleggingstegoeden, dat wil zeggen tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten.

Wat moet u doen in geval uw  beleggingsonderneming in gebreke blijft?

 • Een rekening hebben bij een andere financiële instelling.
 • Dit rekeningnummer mededelen aan het Garantiefonds via Myminfin. Eenmaal uw identiteit bevestigd werd in het portaal, kan u uw failliete instelling selecteren in de rubriek “Mijn vermogen” waarna u uw nieuw rekeningnummer kan opgeven waarop u de tegemoetkoming wil ontvangen.

De terugbetaling is automatisch. U hoeft dus geen andere actie te ondernemen ten opzichte van het Garantiefonds. 

Let op: zonder het bezorgen van een rekeningnummer, zal het Garantiefonds niet in staat zijn om uw tegemoetkoming uit te betalen. 

Wat is het bedrag van uw tegemoetkoming?

Alle tegoeden (hoofdsom, interesten en aanhorigheden) van al uw rekeningen bij eenzelfde beleggingsonderneming worden opgeteld.

De som wordt omgezet in euro en, indien nodig, beperkt tot € 100.000.

De bescherming van levensverzekeringen

Als uw levensverzekeringsonderneming niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u terugbetalen binnen een termijn van 3 maanden, die 3 keer verlengd kan worden door het Garantiefonds. De tegemoetkoming beperkt zich tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling. 

Wat zijn de omstandigheden waaronder de terugbetalingstermijn kan verlengd worden? 

Welke zijn de beschermde levensverzekeringsondernemingen? 

Alle levensverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, erkend als  levensverzekeraar onder tak 21.
De bescherming van levensverzekeringscontracten is niet Europees geharmoniseerd. Daarom is de eventuele bescherming van een levensverzekeringscontract naar buitenlands recht of afgesloten met een levensverzekeringsonderneming naar buitenlands recht, onderworpen aan dit buitenlands recht.

Welke zijn de beschermde producten?

Levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement naar Belgisch recht (tak 21).

Worden uitgesloten: 

 • de overeenkomsten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (groepsverzekeringen);
 • de overeenkomsten betreffende de aanvullende pensioenen van zelfstandigen (WAPZ).

Wat gebeurt er als mijn instelling zowel bancaire producten als levensverzekeringsproducten aanbiedt?

Hebt u recht op deze garantie?

Ja, als u een levensverzekeringscontract tak 21 naar Belgisch recht hebt afgesloten, ongeacht uw woonplaats of nationaliteit. 

Wat moet u doen in geval uw levensverzekeringsonderneming in gebreke blijft?

In de twee maanden volgend op het in gebreke blijven stuurt u ons het door u ingevulde formulier, dat op onze website ter beschikking wordt gesteld of op verzoek wordt naar u opgestuurd, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. 

Daarbij moet u kiezen op welke manier u vergoed wenst te worden:

 • Via een uitbetaling van de afkoopwaarde van uw contract, op een bankrekening naar uw keuze (in dit geval zullen eventuele belastingen vóór de uitbetaling gehoffen worden).
 • Via een transfer van uw contract naar een andere levensverzekeringonderneming (dit laat toe deze belastingen te vermijden). In dit geval moet u bij uw aanvraag een fiscaal attest voegen, opgemaakt door uw nieuwe levensverzekeringsonderneming.

Let op: om eventuele belastingen te vermijden, dient dit nieuwe contract van dezelfde fiscale voorwaarden te genieten als het contract waarvoor u de overdracht aanvraagt. 

Wat is het bedrag van uw tegemoetkoming?

Het bedrag van uw tegemoetkoming is gelijk aan de afkoopwaarde van uw levensverzekeringscontract op het moment van het in gebreke blijven van uw levensverzekeringsonderneming, eventueel verminderd met van toepassing zijnde belastingen en beperkt tot € 100.000 per persoon en per levensverzekeringsonderneming.

De bescherming van het Beschermingsfonds

De bescherming van financiële instrumenten

Deze bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij zijn instelling in bewaring heeft gegeven.

De instellingen die aangesloten bij het Beschermingsfonds zijn:

 • de kredietinstellingen
 • de beursvennootschappen
 • de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies 
 • de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die eveneens de activiteit van individueel portefeuillebeheer kunnen uitoefenen

De cliënt geniet een zeer grote wettelijke bescherming betreffende de effecten die hij aan zijn financiële instelling heeft toevertrouwd. De cliënt blijft immers de rechtmatige eigenaar van zijn effecten. Dit betekent dat bij faillissement van de instelling, de curator hen de effecten moet teruggeven en ze niet in de boedel van het faillissement kan opnemen.

Indien, na faillissement van de bewaarnemer, de cliënt deze in bewaring gegeven instrumenten niet meer zou kunnen recupereren dan kan voor het eventuele verlies een beroep worden gedaan op de beschermingsregeling. Een tegemoetkoming zal dus enkel maar overwogen moeten worden indien blijkt dat, na teruggave van alle beschikbare effecten, er toch nog cliënten zouden zijn die bepaalde van hun effecten niet zouden hebben teruggekregen. Dit zal zich in principe enkel kunnen voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

De teruggave aan de rechtmatige eigenaar van de effecten die hij in bewaargeving gaf, zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening bij een andere instelling ongeacht de waarde die deze effecten hebben op het ogenblik van de deficiëntie van de bewaarnemer. De beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van de effecten.

Het risico is zeer beperkt dat er, na teruggave van alle beschikbare effecten, nog een vordering vanwege een cliënt op de deficiënte instelling zou openstaan. Om die reden werd de maximale dekking van de beschermingsregeling op € 20.000 per persoon en per financiële instelling vastgelegd. Indien de betrokken cliënt hierna nog niet volledig zou zijn vergoed, dan zal hij voor het nog openstaande bedrag een vordering behouden op de financiële instelling en komt hij in aanmerking voor een vereffenings- of faillissementsdividend.

Tegemoetkomingsreglement

De precieze voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een beroep te kunnen doen op de bescherming zijn vermeld in het tegemoetkomingsreglement. Dit reglement bepaalt de begunstigden die in aanmerking komen voor de waarborg, de aard van de vergoedbare tegoeden, de berekeningsmethode van de dekking en te volgen tegemoetkomingsprocedure.

Jaarverslagen en activiteitenverslagen

Indien u jaarverslagen wilt raadplegen, kan u contact opnemen via:

Federale Overheidsdienst Financiën   
Administratie van de Thesaurie   
Beschermingsfonds  
Kunstlaan 30
B-1040 BRUSSEL  
   
Tel 0257 478 40
E-mail: protectionfund.treasury@minfin.fed.be

Hier kunt u het activiteitenverslag van het Beschermingsfonds downloaden.

Het bestuurscomité

VOORZITTER Alexandre De Geest  
LEDEN Vertegenwoordigers van de overheid Vertegenwoordigers van de kredietinstellingen en beursvennootschappen
  Jean Hilgers Eric Struye de Swielande
  Jan De Wit Luc Aspeslagh
  Christel De Vleeschauwer Patrick Tans
  Michèle Casteleyn Dirk Wouters
  Gaetan Wauthier Gregory Machenil
    Karel Baert
     
  Plaatsvervangers Plaatsvervangers
  Maarten Lombaert Wim Descamps
  Elien Seynaeve Véronique Leleux
    Dirk De Cort
    Geert Gielens
     
REGERINGSCOMMISSARIS Filiz Korkmazer  

 

Het Afwikkelingsfonds

De werking van het Afwikkelingsfonds

Het Afwikkelingsfonds maakt gebruik van zijn interventiereserve voor de voorfinanciering van de afwikkelingsregeling in het kader van een afwikkelingsprocedure met betrekking tot een onderneming die niet bijdrageplichtig is aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (= Single Resolution Fund, of SRF kortweg), op verzoek van het Afwikkelingscollege.

Verder int het fonds de bijdragen die verschuldigd zijn door de ondernemingen die bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds en draagt deze over aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds.

Volgende types ondernemingen dienen zich aan te sluiten bij het Afwikkelingsfonds:

1° de ondernemingen die bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (dit omvat de kredietinstellingen naar Belgisch recht en de beursvennootschappen naar Belgisch recht die vallen onder het toezicht op geconsolideerde basis op de moederonderneming dat door de Europese Centrale Bank wordt uitgeoefend overeenkomstig de GTM-verordening).

2° de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (dit omvat in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen van een derde land evenals de beursvennootschappen naar Belgisch recht die niet vallen onder het toezicht op geconsolideerde basis op de moederonderneming dat door de Europese Centrale Bank wordt uitgeoefend overeenkomstig de GTM-verordening).

Het Afwikkelingsfonds wordt gefinancierd met jaarlijkse bijdragen van zijn aangesloten leden. Het Afwikkelingsfonds draagt de bijdragen die betaald zijn door de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, over aan de Schatkist. De bedragen die door het Afwikkelingsfonds aan de Schatkist worden overgemaakt, vormen de interventiereserve voor de voorfinanciering van de afwikkelingsregeling.

De interventiereserve voor de voorfinanciering van de afwikkelingsregeling dient uiterlijk op 31 december 2024 het streefniveau van 1 % van de gewaarborgde deposito's van de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds te bereiken.

Het Afwikkelingsfonds maakt enkel gebruik van zijn interventiereserve voor de voorfinanciering van de afwikkelingsregeling in het kader van een afwikkelingsprocedure met betrekking tot een onderneming, op verzoek van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB), voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om de activa of de passiva van een onderneming in afwikkeling, haar dochterondernemingen, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer te garanderen;
 • voor het verstrekken van leningen aan een onderneming in afwikkeling, haar dochterondernemingen, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer;
 • voor de aankoop van activa van een onderneming in afwikkeling;
 • om bij te dragen aan een overbruggingsinstelling en een vehikel voor activabeheer;
 • voor het compenseren van aandeelhouders of schuldeisers van een onderneming overeenkomstig de geldende wetten;
 • om een bijdrage te leveren aan een onderneming in afwikkeling, in plaats van het afschrijven of omzetten van vorderingen van bepaalde schuldeisers wanneer het instrument van interne versterking wordt toegepast en het Afwikkelingscollege besluit bepaalde schuldeisers uit te sluiten van het toepassingsgebied van het instrument van interne versterking.