Fifty euro banknotes

Welkom op de site van het Garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden.    
Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug.

Het Garantiefonds draagt, samen met het Resolutiefonds, bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.

Icon people

Welke instellingen zijn aangesloten bij het Garantiefonds?

 • Kredietinstellingen:
  • Kredietinstellingen naar Belgisch recht.
  • De bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Beursvennootschappen naar Belgisch recht.
 • Levensverzekeringsondernemingen die producten onder tak 21 aanbieden.
Icone cadenas

Welke tegoeden zijn beschermd?

 • Zowel bankdeposito's (zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen) als kasbons.
 • Beleggingstegoeden (tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten).
 • Levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21) naar Belgisch recht.
Icon euro

Wie heeft recht op een tegemoetkoming?

 • Voor de kredietinstellingen en de beursvennootschappen:
  • - Elke fysieke persoon, vereniging en onderneming heeft recht op bescherming van zijn tegoeden.
 • Voor de verzekeringsondernemingen:
  • Elke fysieke persoon, vereniging en onderneming die een levensverzekeringscontract met gewaarborgd rendement naar Belgisch recht heeft afgesloten (tak 21).
Icon interrogation

Wat te doen in geval uw instelling in gebreke blijft?

 • Voor een kredietinstelling of een beursvennootschap:
  • - Over een geldige bankrekening bij een andere kredietinstelling beschikken;
  • - Dit rekeningnummer via MyMinfin aan het Garantiefonds bezorgen.
 • Voor een verzekeringsonderneming:
  • Een aanvraag tot tegemoetkoming indienen via MyMinfin of via een papieren formulier.