Fifty euro banknotes

Welkom op de site van het Garantiefonds

Welkom op de site van het Garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden.    
Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug.

Het Garantiefonds, samen met het Resolutiefonds, draagt bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.

Icon people

Welke zijn de bij het Garantiefonds aangesloten instellingen?

 • Kredietinstellingen:
  • Kredietinstellingen naar Belgisch recht.
  • De bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Beursvennootschappen naar Belgisch recht.
 • Levensverzekeringsondernemingen die producten onder tak 21 aanbieden.
 • Erkende coöperatieve vennootschappen.
Icone cadenas

Wat zijn de beschermde tegoeden?

 • Zowel bankdeposito's (zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen) als kasbons.
 • Beleggingstegoeden (tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten).
 • Levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21) naar Belgisch recht.
 • Aandelen uitgegeven door erkende coöperatieve vennootschappen.
Icon euro

Wie heeft recht op een tegemoetkoming?

 • Voor de kredietinstellingen en de beursvennootschappen:
  • - Elke fysieke persoon, vereniging, onderneming heeft recht op bescherming van zijn tegoeden.
  • - Elke bezitter van financiële instrumenten die, na aanvraag, zijn effecten niet heeft kunnen recupereren (overname bevoegdheden FIF).
 • Voor de verzekeringsondernemingen:
  • Elke fysieke persoon, vereniging, onderneming die een levensverzekeringscontract met gewaarborgd rendement naar Belgisch recht heeft afgesloten (tak 21).
 • Voor de coöperatieve vennootschappen:
  • Elke aandeelhouder van een erkende coöperatieve vennootschap.
Icon interrogation

Wat te doen in geval de instelling in gebreke blijft?

 • Van een kredietinstelling of een beursvennootschap:
  • - Over een geldige bankrekening bij een andere kredietinstelling beschikken;
  • - Dit rekeningnummer via MyMinfin of het papieren formulier aan het Garantiefonds bezorgen.
 • Van een verzekeringsonderneming:
  • Een aanvraag tot tegemoetkoming indienen via MyMinfin of via een papieren formulier.