FAQ

 • Mijn falende instelling verschijnt niet in MyMinfin. Wat kan ik doen om mijn geld te ontvangen?

  Controleer of de officiële aankondiging is gepubliceerd, deze wordt op onze homepage geplaatst.

  Let op: niet alle zaken kunnen via MyMinfin worden verwerkt. Indien u zich in een van de onderstaande gevallen bevindt, kunt u ons een naar behoren ingevuld en odertekend formulier en een recto-verso kopie van uw identiteitskaart sturen.

  Heeft u geen rijksregister of BIS-nummer? In dit geval kunt u ons uw rekeningnummer sturen via het formulier dat hiervoor is verstrekt.

  Heeft u kasbons? In dit geval kunt u ons uw rekeningnummer sturen via het formulier dat hiervoor is verstrekt.

  Bent u de vertegenwoordiger van een ondeelbare vereniging? In dit geval kunt u ons uw rekeningnummer sturen via het formulier dat hiervoor is verstrekt.

  Kies het juiste formulier. Formulieren die zijn ingevuld door een categorie personen die niet overeenkomt met het type formulier, worden niet in aanmerking genomen.

  Neem in alle andere gevallen (huurwaarborg, medehouder, derdenrekening, etc.) rechtstreeks contact op met de curator. U vindt deze contactgegevens op onze informatiepagina.

 • Waar kan ik ledeninstellingen van het Garantiefonds terugvinden ?

 • Waar kan ik ledeninstellingen van het Beschermingsfonds (FIF) terugvinden ?

  1. Kredietinstellingen naar Belgisch recht + facultatief bijkantoren (EER/non-EER) https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezicht…
    
  2. Beursvennootschappen naar Belgisch recht https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezicht…
    
  3. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/Lijsten/beleggin…
    
  4. a. Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht voor zover zij de beleggingsdienst van individueel portefeuillebeheer uitvoeren. https://www.fsma.be/sites/default/files/public/ucits_iii_agr_0.pdf > enkel instellingen die WEL individueel portefeuillebeheer doen (aangeduid **a) lid van FIF - 1. / sommige instellingen behoren tot categorie 4a en 4b

   b. Beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht voor zover zij de beleggingsdienst van individueel portefeuillebeheer uitvoeren (1.2) https://www.fsma.be/sites/default/files/public/aifm_be.pdf > enkel instellingen die WEL individueel portefeuillebeheer doen (aangeduid **a) lid van FIF - 1. / sommige instellingen behoren tot categorie 4a en 4b

 • Ik onderschreef een levensverzekeringscontract bij een niet-Belgische instelling. Ben ik beschermd?

  Nee.

  Enkel levensverzekeringscontracten met gewaarborgd kapitaal EN onderworpen aan de Belgische wetgeving, zijn beschermd door het Garantiefonds. Elk land beschikt echter over een eigen wetgeving betreffende de bescherming van levensverzekeringscontracten. Wij raden u aan zich te informeren bij uw verzekeringsinstelling.

Ik heb deposito’s bij een bank

 • Wat zijn de voorziene uitbetalingstermijnen?

  Voor deposito's:

  Momenteel bedraagt de uitbetalingstermijn 10 werkdagen.

  Voor beleggingstegoeden

  De uitbetalingstermijn bedraagt 3 maanden.

  Voor de levensverzekeringen:

  De uitbetalingstermijn van levensverzekeringscontracten bedraagt 3 maanden.
  In uitzonderlijke omstandigheden kan het Garantiefonds driemaal een verlenging vragen. Elke verlenging mag niet meer dan 3 maanden zijn. De maximale uitbetalingstermijn bedraagt 12 maanden.

  Voor financiële instrumenten:

  De uitbetalingstermijn bedraagt drie maanden vanaf de datum waarop de aanmerking en het bedrag van de vordering zijn vastgesteld voor de activa die in aanmerking komen voor de bescherming van financiële instrumenten. Een verlenging van betalingen ter bescherming van financiële instrumenten kan worden verleend met ten hoogste drie maanden.

   

 • Hoeveel bedraagt mijn garantie?

  Het Garantiefonds betaalt tegemoetkomingen tot € 100.000 per persoon en per instelling. Bepaalde deposito's genieten evenwel van een tijdelijk verhoogde bescherming.

  Voor financiële instrumenten:

  Het Beschermingsfonds betaalt tegemoetkomingen tot € 20.000 per persoon en per instelling.

 • Hoe worden gemeenschappelijke rekeningen behandeld door het depositogarantiestelsel?

  Het Garantiefonds betaalt elke titularis van een gemeenschappelijke rekening individueel uit, afhankelijk van de verdeelsleutel. Bijgevolg moet elke titularis van een gemeenschappelijke rekening een bankrekeningnummer doorgeven in MyMinfin waarop uitbetaald mag worden.

  De tegoeden op een gemeenschappelijke rekening worden geacht in gelijke delen toe te komen aan de co-titularissen van de rekening, behalve indien een reële verdeelsleutel gekend is bij de financiële instelling.

  Deze verdeelde tegoeden dienen toegevoegd te worden aan de andere tegoeden van elk van de titularissen. Elke titularis beschikt over een individueel terugbetalingsplafond van 100.000 €.

  Cijfervoorbeeld :
  Persoon A beschikt over een persoonlijk tegoed van 6.000 €. Persoon B beschikt over een individueel tegoed van 98.000 €. Zij beschikken samen over een gemeenschappelijke rekening ten gelijke titel van 6.000 €.

  • het terugbetalingsbedrag van persoon A bedraagt: 6.000 € + de helft van 6.000 € = 9.000 €;
  • het terugbetalingsbedrag van persoon B bedraagt: 98.000 € + de helft van 6.000 € = 101.000 € => beperkt tot het plafond van 100.000 €.
 • Welke deposito's komen in aanmerking voor een tijdelijk verhoogde bescherming?

  Onderstaande deposito’s kunnen van een bijkomende bescherming genieten voor een periode van 6 maanden. Deze periode start de dag waarop het bedrag op de rekening werd gecrediteerd of vanaf het moment dat de deposito’s legaal getransfereerd kunnen worden.

  1. de deposito’s zijn rechtstreeks gelinkt aan een transactie ingevolge van verkoop/aankoop van een privéwoning

  Voorwaarden:

  • De deposito’s moeten voorkomen uit de verkoop of bestemd zijn voor de aankoop van een privéwoning. Onder privéwoning verstaat men enkel het vastgoed dat men als hoofdverblijfplaats beschouwt. Een tweede verblijfplaats, handelspand, bouwgrond, … vallen niet onder de verhoogde bescherming.
  • De koper (of verkoper) moet titularis zijn van de rekening waarop de betreffende deposito’s werden gestort.
  • In het geval van een aankoop, moet tenminste het compromis voor de verkoop ondertekend zijn. Een bod of aankoopbelofte zijn niet geldig.

  De bijkomende bescherming van maximaal € 500.000 geldt per deposant die titularis is van de rekening. Indien meerdere deposanten titularis zijn van dezelfde rekening en ze zijn allemaal kopers van het vastgoed, kunnen zij elk aanspraak maken op de bijkomende bescherming.

  1. Deposito’s die te maken hebben met levensgebeurtenissen van een deposant en die resulteerden in een overschrijving van kapitaal en interesten naar aanleiding van pensioen, overlijden (met uitzondering van erfenis[A(1] ), invaliditeit of ontslag
  2. Deposito’s behorende aan fysieke personen die voortkomen uit de uitbetaling van een verzekeringsuitkeringen of de uitbetaling van vergoedingen aan slachtoffers van strafbare feiten of gerechtelijke dwalingen ongeacht de aard van de schade

  De Bescherming voor elk van de drie voorgaande gevallen bedraagt maximaal € 500.000 per deposant en per instelling aangesloten bij het Garantiefonds.

  In het geval een deposant zowel voldoet aan de voorwaarden voor punt 2 als punt 3, zal de maximale vergoeding samen € 500.000 bedragen.

  De uitbetalingstermijn kan verlengd worden in het geval van de tijdelijk verhoogde bescherming.

   

 • Beschikt het Fonds over voldoende middelen om terugbetaling bij het ingebreke blijven van een bank te garanderen?

  Het Garantiefonds beschikt over reserves van meer dan € 5.000.000.000, aanwendbaar op elk moment. Indien deze reserves onvoldoende zouden blijken, zal de Deposito-en Consignatiekas de nodige fondsen voorschieten.
  Naast het Garantiefonds werd, binnen de Deposito-en Consignatiekas, het Resolutiefonds gecreëerd om het in gebreke blijven van een financiële instelling te vermijden. Een preventieve tussenkomst maakt het mogelijk om een tussenkomst van het Garantiefonds te vermijden.

 • Wanneer kan de uitbetalingstermijn verlengd worden?

  Voor deposito's:

  De uitbetalingstermijn kan langer zijn, zonder een periode van 3 maanden te overschrijden wanneer de deposant niet de rechthebbende is .

  De uitbetaling kan uitgesteld worden in de volgende gevallen: 

  • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
  • indien het desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
  • indien het betreffende deposito geen enkele bancaire transactie heeft ondergaan de laatste 24 maanden;
  • indien het uit te betalen bedrag betrekking heeft op een deposito die geniet van een tijdelijk verhoogde bescherming;
  • indien het uit te betalen bedrag gefinanceerd wordt door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Belgisch Garantiestelsel instaat voor de uitbetaling;
  • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.  

  Voor levensverzekeringen:

  • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
  • indien de desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
  • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld of het vereiste fiscaal attest voor de overdracht van de verzekering niet heeft aangeleverd.

  Voor financiële instrumenten

  • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
  • indien de desbetreffende toegoeden deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
  • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.
 • Wie heeft recht op een uitbetaling?

  Voor deposito's:

  Elke in aanmerking komende* persoon die beschikt over beschermde tegoeden:

  • een meerderjarige, minderjarige, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde, privépersoon, ongeacht zijn adres of nationaliteit;
  • een vereniging, beroepsvereniging, stichting of andere groepering van welke aard ook;
  • een onderneming ongeacht haar statuut of grootte.

  Uitgesloten (omwille van het "professioneel" karakter van de klant of omwille van het intrinsiek karakter van het tegoed):

  • tegoeden van financiële instellingen (banken, verzekeringen, etc.);
  • tegoeden van de staat en publieke overheden;
  • tegoeden van de besturrders of commissarissen op rekeningen van de kredietinstelling die in gebreke blijft;
  • tegoeden geviseerd door de wetgeving op de strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken.

  *Voor meer informatie, zie " De bescherming van deposito's ".

  Voor levensverzekeringen:

  Elke in aanmerking komende persoon* die een levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak21), onderworpen aan de Belgische wetgeving, heeft afgesloten.

  Uitgesloten (omwille van het "professioneel" karakter van de klant of omwille van het intrinsiek karakter van het tegoed):

  • verzekeringscontracten met betrekking tot aanvullende pensioenregelingen voor zelfstandigen (VAPZ);
  • verzekeringscontracten die niet behoren tot tak 21.

  *Voor meer informatie, zie " De bescherming van levensverzekeringen ".

  Voor financiële instrumenten:

  Deze bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij zijn instelling in bewaring heeft gegeven.

  De instellingen die aangesloten bij het Beschermingsfonds zijn:

  • de kredietinstellingen ;
  • de beursvennootschappen ;
  • de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ;
  • de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die eveneens de activiteit van individueel portefeuillebeheer kunnen uitoefenen.

  Voor meer informatie, zie "De bescherming van financiële instrumenten".

 • Welke producten worden beschermd door het Garantiefonds?

  Bij kredietinstellingen:

  • deposito's bij een kredietinstelling (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening etc.),
  • op naam gestelde kasbonnen en de gedematerialiseerde en op nominatieve rekeningen geregistreede kasbonnen,
  • obligaties of andere bankeffecten uitgegeven of gestort voor 2 juli 2014.

  Bij beleggingsondernemingen: beleggingstegoeden (tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten).

  Bij verzekeringsondernemingen: levensverzekeringscontracten behorende tot tak 21 met gewaarborgd rendement en onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 • Welke waarborgen geniet ik indien ik beschik over bankproducten en verzekeringscontracten bij dezelfde financiële instelling?

  Enerzijds worden uw bankproducten beschermd tot € 100.000 door het depositogarantiestelsel.
  Anderzijds worden, in het kader van de bescherming van levensverzekeringsproducten, uw levensverzekeringscontracten beschermd tot het bedrag dat overeenstemt met de berekende afkoopsom van uw contract met een beperking tot € 100.000.
  U kan dus genieten van twee verschillende garanties.

 • Ik heb een brief van mijn financiële instelling ontvangen omtrent de bescherming van mijn deposito’s. Waarover gaat het? Wat moet ik doen? Kan u mijn gegevens wijzigen?

  • Waarover gaat het?

  Deze informatieve brief legt aan u uit dat het geld op uw rekeningen door het Garantiefonds wordt beschermd. In geval van een faillissement van uw bank komt het Garantiefonds tussen en vergoedt u voor het geld dat u bij de bank had geplaatst tot een maximum van € 100.000 per persoon.

  • Wat moet ik doen?

  U moet helemaal niets doen. Het Garantiefonds komt enkel tussen indien uw financiële instelling failliet is.

  • Kan u mijn gegevens wijzigen?

  Voor alle vragen in verband met banktransacties, rekeninguittreksels, adreswijzigingen, gelieve u rechtstreeks tot uw bank te wenden. Het Garantiefonds beschikt niet over de nodige info om u met deze onderwerpen verder te helpen.

 • Ik heb meer dan 100.000 euro op een rekening bij mijn bank staan. Welke stappen kan ik ondernemen?

  Slechts de eerste 100.000 euro van uw balans worden beschermd en uitbetaald door het Garantiefonds.

  In het geval van een faillissement zal het accepteren van een uitbetaling door het Garantiefonds betekenen dat u verzaakt aan uw schuldvordering op deze 100.000 euro. Het Garantiefonds treedt in uw plaats als schuldeiser voor deze som op. Het betekent echter geenszins dat u verzaakt aan uw rechten als schuldeiser op het bedrag daarboven.  

  Als uw tegoeden boven de gedekte 100.000 euro uitkomen, dient u een schuldvordering in te dienen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

 • Wat is de terugbetalingsprocedure van een tegoed op naam van een feitelijke vereniging of van een rechtspersoon?

  U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

  • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
  • een bewijs dat u handelt in hoedanigheid van gevolmachtigde of penningmeester van de feitelijke vereniging of rechtspersoon,
  • attest van bankidentiteit dat bewijst dat de voor de terugbetaling gekozen bankrekening wel degelijk geopend werd op naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.
 • Hoe kan ik een terugbetaling vragen van kasbonnen die bij een andere bank bewaard worden?

  U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

  • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
  • het bewijs dat deze kasbonnen aangehouden werden op een datum ná de datum van het in gebreke blijven.
 • Is mijn bank beschermd?

  Alle banken werkzaam in België zijn beschermd tot 100.000 € per persoon en per instelling.

  • Indien uw bank haar maatschappelijke zetel in België heeft, wordt uw bank gedekt door het Belgisch Garantiefonds.
  • Indien uw bank haar maatschappelijke zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) heeft EN indien door dit land geen bescherming ten minste equivalent aan dat van het Belgisch Garantiefonds wordt aangeboden, wordt uw bank beschermd door het Belgisch Garantiefonds.
  • Indien de maatschappelijke zetel van uw bank gevestigd is in een land van de EER, geniet uw bank bescherming van het Garantiefonds van het betrokken land. Opgelet:  de terugbetaling van de tegoeden zal uitgevoerd worden door het Belgisch Garantiefonds op instructie en na betaling van het garantiefonds van het desbetreffende land.
  • Indien de maatschappelijke zetel van uw bank gevestigd is in een land buiten de EER en binnen een land waar het garantiestelsel ten minste gelijkwaardig is aan het Belgisch garantiestelsel, wordt uw bank beschermd door het garantiestelsel van het betrokken land.

   

 • Hoe behandelt het Garantiefonds professionele rekeningen?

  Een individuele ondernemer (ambachtsman, handelaar, vrij beroep, enz.) gebruikt vaak een professionele rekening. Op die manier kan hij een duidelijk onderscheid maken tussen persoonlijke en professionele rekeningen.

  • Indien de ondernemer zijn beroepsactiviteit uitoefent binnen het kader van een rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een BV, dan geniet de ondernemer de dekking van het Garantiefonds voor zowel zijn persoonlijke rekeningen als voor zijn professionele rekeningen, beide ten bedrage van 100.000 €;
  • Bij gebrek hieraan kan een ondernemer een tussenkomst van maximaal 100.000 € van het Garantiefonds ontvangen (persoonlijke en professionele rekeningen samengevoegd).
 • Hoe behandelt het Garantiefonds derdenrekeningen?

  De tegoeden op derdenrekeningen worden beschouwd te behoren tot deze derden, indien zij identificeerbaar zijn voor de datum van faling. De tegoeden worden verdeeld tussen de derden voor de berekening van de garantie. Elk van de derden zal een beroep kunnen doen op een garantie van 100.000 €.
  Indien de derden niet identificeerbaar zijn, worden de fondsen beschouwd als behorend aan de titularis van de rekening, beperkt tot 100.000 €.

 • Ik heb schuldbewijzen beschermd door bank A gehouden bij bank B:

  Wat gebeurt er indien bank A in gebreke blijft?

  Ingeval bank A in gebreke blijft, worden de schuldbewijzen gedekt door het Garantiefonds. Deze bedragen worden toegevoegd aan de eventueel reeds uitstaande tegoeden bij bank A.

  Opgelet: obligaties en andere schuldbewijzen uitgegeven na 2 juli 2014 worden niet meer beschermd door het Garantiefonds.

   Wat gebeurt er ingeval bank B in gebreke blijft?

  De schuldbewijzen behoren u toe. Ingeval bank B in gebreke blijft, worden ze terug naar u gestort.