Garantiefonds

FAQ

De eerste 100.000 euro van uw balans worden beschermd door het Garantiefonds. U dient de stappen te zetten die worden weergegeven op onze pagina over Optima. Het accepteren van deze uitbetaling betekent dat u verzaakt aan uw schuldvordering op deze 100.000 euro Het Garantiefonds treedt in uw plaats als schuldeiser voor deze som. Het betekent echter geenszins dat u verzaakt aan uw rechten als schuldeiser op het bedrag daarboven.  

Als uw tegoeden bij Optima Bank boven de gedekte 100.000 euro uitkomen, dient u een schuldvordering in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel van Gent. Voor meer info kan u contact opnemen met de curator:

 

U kan zich wenden tot de curator. Contactgegevens:

Welke tegoeden zijn door het Garantiefonds beschermd ?

Alle tegoeden geplaatst op:

 • zichtrekeningen
 • termijnrekeningen
 • kasbonnen

 

Zal ik een aparte terugbetaling per bankrekening krijgen?

Nee, in principe zullen al uw tegoeden in één keer worden terugbetaald.

 

Hoe wordt het bedrag van de terugbetaling berekend ?

De tegoeden op uw zichtrekeningen, de tegoeden op uw termijnrekeningen en uw kasbonnen worden opgeteld. Rekeningen met verschillende titularissen worden beschouwd als gelijk toebehorend aan de titularissen, behalve indien er een andere verdeelsleutel bekend is bij de instelling. De interesten worden eveneens berekend tot op de dag van het in gebreke blijven en aan de terug te betalen som toegevoegd. De maximum terug te betalen som bedraagt 100.000 EUR per persoon.

Voorbeeld 1:  u heeft twee zichtrekeningen met respectievelijk 1.000 EUR en 2.000 EUR. U heeft ook een termijnrekening met 5.000 EUR, die op de datum van het in gebreke blijven 400 EUR netto interesten heeft opgebracht. U zal het bedrag van 8.400 EUR via één enkele betaling terugkrijgen.

Voorbeeld 2: u heeft een zichtrekening met 3.000 EUR waarvan u enige titularis bent en een termijnrekening met 15.000 EUR op naam van u en uw echtgenote (verdeling 50-50). Uw echtgenote heeft geen andere rekening bij Optima Bank. U ontvangt één enkele betaling van 10.500 EUR en uw echtgenote ontvangt één enkele betaling van 7.500 EUR.

 

Ik heb effecten bij Optima Bank. Zijn deze ook gedekt ?

U blijft wettige eigenaar van uw effecten. U heeft het recht uw effecten te revindiceren. U kan ze daarna laten overplaatsen naar een andere financiële instelling van uw keuze. Zij komen dus niet in aanmerking voor een tussenkomst van het Garantiefonds.

 

Welke procedure moet ik volgen?

U moet een rekeningnummer meedelen waarop u de terugbetaling van het Garantiefonds wenst te ontvangen. Dit rekeningnummer dient meegedeeld te worden via MyMinfin of, als u geen toegang hebt tot MyMinfin, via dit formulier in pdf of Word vanaf de vaststelling van het in gebreke blijven.

 

U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

 • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
 • een bewijs dat u handelt in hoedanigheid van gevolmachtigde of penningmeester van de feitelijke vereniging of rechtspersoon,
 • attest van bankidentiteit dat bewijst dat de voor de terugbetaling gekozen bankrekening wel degelijk geopend werd op naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.

U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

 • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
 • het bewijs dat deze kasbonnen aangehouden werden op een datum ná de datum van het in gebreke blijven.

U mag uw bankrekeningnummer via het papieren formulier in pdf of Word doorgeven. U dient hierbij een recto-verso kopie van uw identiteitskaart toe te voegen. U kan deze documenten per mail of per post versturen.

Voor de financiële instellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de financiële instelling.
Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: mededeling van het rekeningnummer
U kan een rekeningnummer mededelen waarop u de terugbetaling van het Garantiefonds wenst te ontvangen. Dit rekeningnummer dient medegedeeld te worden via MyMinfin (of, als u geen toegang hebt tot MyMinfin, via een papieren formulier dat op onze website zal kunnen worden gedownload vanaf de vaststelling van de faling). Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te doen teneinde de uitbetalingstermijn te beperken. 

3° stap: terugbetaling aan de klanten
Het Garantiefonds zal het bedrag waarop u recht hebt storten op het door u doorgegeven rekeningnummer.
Het Garantiefonds zal de betaling uitvoeren binnen de 20 werkdagen te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de kredietinstelling.

4°stap: behandeling van individuele gevallen en beëindiging terugbetaling.
Het Garantiefonds blijft de bijzondere en complexe gevallen behandelen, alsook eventuele klachten en vorderingen. Zij informeert vervolgens omtrent de uiteindelijke terugbetaling.

Belangrijke opmerking: teneinde een effectieve communicatie te verzekeren, raden wij u ten zeerste aan in geval van enige wijziging van uw contactinfo (naam, adres, etc), uw contactpersoon binnen uw financiële instelling te informeren.

Voor verzekeringsinstellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de verzekeringsinstelling. Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: vraag tot tussenkomst
In de twee maanden die volgen op het ingebreke stellen, kan u het Garantiefonds een document bezorgen, naar behoren ingevuld, dat u ter beschikking zal worden gesteld via onze website of via een eenvoudige aanvraag vergezeld van uw identiteitskaart.
U heeft de keuze tussen:

 • Een tegemoetkoming ter waarde van de afkoopwaarde van uw contract, dat gestort wordt op een bankrekening naar keuze (eventuele belastingen zullen in rekening worden gebracht);
 • Een overdracht van uw contract naar een andere levensverzekeringsinstelling (geen belastingsheffing in dit geval). U dient aan uw aanvraag tot overdracht een fiscaal attest aangeleverd door de nieuwe verzekeringsinstelling toe te voegen. 

Opgelet : dit nieuw verzekeringscontract moet over dezelfde fiscale voordelen beschikken als het contract waarvoor overdracht wordt aangevraagd.

3°stap: terugbetaling
Het Garantiefonds komt dus tussen in de terugbetaling of in de overdracht van het berekende bedrag van het verzekeringscontract.
Opgelet: teneinde de tussenkomst van het Garantiefonds te kunnen verzekeren, is een fiscaal attest of een geldig rekeningnummer vereist.

Voor coöperatieve vennootschappen

info volgt

Voor de financiële instellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt geactiveerd door het in gebreke blijven van de financiële instelling.
Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: mededeling van het rekeningnummer
U kan een rekeningnummer meedelen waarop u de terugbetaling van het Garantiefonds wenst te ontvangen. Dit rekeningnummer dient meegedeeld te worden via MyMinfin (of, als u geen toegang hebt tot MyMinfin, via een papieren formulier dat u op onze website zal kunnen downloaden vanaf de vaststelling van het in gebreke blijven). Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te doen om de uitbetalingstermijn te beperken. 

3° stap: terugbetaling aan de klanten
Het Garantiefonds zal het bedrag waarop u recht heeft storten op het door u gegeven rekeningnummer.
Het Garantiefonds zal de betaling uitvoeren binnen de 20 werkdagen te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de kredietinstelling.

4°stap: behandeling van individuele gevallen en beëindiging terugbetaling.
Het Garantiefonds blijft de bijzondere en complexe gevallen behandelen, alsook eventuele klachten. Zij informeert vervolgens over de uiteindelijke terugbetaling.

Belangrijke opmerking: om een effectieve communicatie te verzekeren, raden wij u ten zeerste aan in geval van enige wijziging van uw contactinfo (naam, adres, etc), uw contactpersoon binnen uw financiële instelling te informeren.

Voor verzekeringsinstellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt geactiveerd door het in gebreke blijven van de verzekeringsinstelling. Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: vraag tot tussenkomst
In de twee maanden die volgen op het ingebreke blijven, moet u het Garantiefonds een behoorlijk ingevuld document samen met een kopie van uw identiteitskaart bezorgen. Dit document kan u downloaden via onze website of krijgen op eenvoudig verzoek. Een aanvraag is verplicht, het Garantiefonds zal niet automatisch tussenkomen.
U heeft de keuze tussen:

 • Een tegemoetkoming ter waarde van de afkoopwaarde van uw contract, dat gestort wordt op een bankrekening naar keuze (eventuele belastingen zullen in rekening worden gebracht);
 • Een overdracht van uw contract naar een andere levensverzekeringsinstelling (in dit geval vermijdt u de belastingsheffing). U dient aan uw aanvraag een fiscaal attest aangeleverd door de nieuwe verzekeringsinstelling te voegen. 

Opgelet : dit nieuw verzekeringscontract moet over dezelfde fiscale voordelen beschikken als het contract waarvoor overdracht wordt aangevraagd.

3°stap: terugbetaling
Het Garantiefonds komt dus tussen in de terugbetaling of in de overdracht van het berekende bedrag van het verzekeringscontract.
Opgelet: teneinde de tussenkomst van het Garantiefonds te kunnen verzekeren, is een fiscaal attest of een geldig rekeningnummer vereist.

Voor coöperatieve vennootschappen

info volgt

Neen, de saldi op uw bankrekeningen worden door Optima Bank aan ons doorgegeven. Wij dienen enkel te beschikken over een ander rekeningnummer en de bijhorende informatie (via MyMinfin of via het formulier).    

Het Garantiefonds betaalt elke titularis van een gemeenschappelijke rekening individueel uit, afhankelijk van de verdeelsleutel. Bijgevolg moet elke titularis van een gemeenschappelijke rekening een bankrekeningnummer doorgeven waarop uitbetaald mag worden.

De tegoeden op een gemeenschappelijke rekening worden geacht in gelijke delen toe te komen aan de co-titularissen van de rekening, behalve indien een reële verdeelsleutel gekend is bij de financiële instelling.

Deze verdeelde tegoeden dienen toegevoegd te worden aan de andere tegoeden van elk van de titularissen. Elke titularis beschikt over een individueel terugbetalingsplafond van 100.000 €.

Cijfervoorbeeld :
Persoon A beschikt over een persoonlijk tegoed van 6.000 €. Persoon B beschikt over een individueel tegoed van 98.000 €. Zij beschikken samen over een gemeenschappelijke rekening ten gelijke titel van 6.000 €.

 • het terugbetalingsbedrag van persoon A bedraagt: 6.000 € + de helft van 6.000 € = 9.000 €;
 • het terugbetalingsbedrag van persoon B bedraagt: 98.000 € + de helft van 6.000 € = 101.000 € => beperkt tot het plafond van 100.000 €.

Het Garantiefonds betaalt elke titularis van een gemeenschappelijke rekening individueel uit, afhankelijk van de verdeelsleutel. Bijgevolg moet elke titularis van een gemeenschappelijke rekening een bankrekeningnummer doorgeven waarop uitbetaald mag worden.

Het Garantiefonds beschermt alle tegoeden die op het moment van het ingebreke blijven op de rekening staan. Voor meer informatie omtrent het saldo op uw rekening, gelieve Optima te contacteren.

Het Garantiefonds beschikt over reserves van meer dan 3 miljard euro, aanwendbaar op elk moment. Indien deze reserves onvoldoende zouden blijken, zal de Deposito-en Consignatiekas de nodige fondsen voorschieten.
Naast het Garantiefonds werd, binnen de Deposito-en Consignatiekas, het Resolutiefonds gecreëerd om het in gebreke blijven van een financiële instelling te vermijden. Een preventieve tussenkomst maakt het mogelijk om een tussenkomst van het Garantiefonds te vermijden.

Voor deposito's:

Momenteel bedraagt de uitbetalingstermijn 20 werkdagen. De wetgeving voorziet een progressieve daling om te komen tot een uitbetalingstermijn van 7 werkdagen in 2024.  

Deze stapsgewijze vermindering wordt als volgt bepaald:
a) 20 werkdagen tot en met 31 december 2018;
b) 15 werkdagen voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020;
c) 10 werkdagen voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023;
d) 7 werkdagen vanaf 2024.

De wetgeving voorziet echter in de mogelijkheid om de uitbetalingstermijn terug te brengen naar 7 werkdagen vóór 2024.

Voor de levensverzekeringen:

De uitbetalingstermijn van levensverzekeringscontracten bedraagt 3 maanden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Garantiefonds driemaal een verlenging vragen. Elke verlenging mag niet meer dan 3 maanden zijn. De maximale uitbetalingstermijn bedraagt 12 maanden.

Voor deposito's:

De uitbetalingstermijn kan langer zijn, zonder een periode van 3 maanden te overschrijden wanneer de deposant niet de rechthebbende is .

De uitbetaling kan uitgesteld worden in de volgende gevallen: 

 • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
 • indien het desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
 • indien het betreffende deposito geen enkele bancaire transactie heeft ondergaan de laatste 24 maanden;
 • indien het uit te betalen bedrag betrekking heeft op een deposito die geniet van een tijdelijk verhoogde bescherming;
 • indien het uit te betalen bedrag gefinanceerd wordt door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Belgisch Garantiestelsel instaat voor de uitbetaling;
 • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.  

 

Voor levensverzekeringen:

 • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
 • indien de desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
 • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld of het vereiste fiscaal attest voor de overdracht van de verzekering niet heeft aangeleverd.

Wat gebeurt er indien bank A in gebreke blijft?

Ingeval bank A in gebreke blijft, worden de schuldbewijzen gedekt door het Garantiefonds. Deze bedragen worden toegevoegd aan de eventueel reeds uitstaande tegoeden bij bank A.

Opgelet: obligaties en andere schuldbewijzen uitgegeven na 2 juli 2014 worden niet meer beschermd door het Garantiefonds.

 Wat gebeurt er ingeval bank B in gebreke blijft?

De schuldbewijzen behoren u toe. Ingeval bank B in gebreke blijft, worden ze terug naar u gestort.

Alle banken werkzaam in België zijn beschermd tot 100.000 € per persoon en per instelling.

Indien uw bank haar maatschappelijke zetel in België heeft, wordt uw bank gedekt door het Belgisch Garantiefonds.

Indien uw bank haar maatschappelijke zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte heeft EN indien door dit land geen bescherming ten minste equivalent aan dat van het Belgisch Garantiefonds wordt aangeboden, wordt uw bank beschermd door het Belgisch Garantiefonds.

Indien de maatschappelijke zetel van uw bank gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte, geniet uw bank bescherming van het Garantiefonds van het betrokken land. 
Opgelet:  de terugbetaling van de tegoeden zal uitgevoerd worden door het Belgisch Garantiefonds op instructie en na betaling van het garantiefonds van het desbetreffende land.

Indien de maatschappelijke zetel van uw bank gevestigd is in een land buiten de EER en binnen een land waar het garantiestelsel ten minste gelijkwaardig is aan het Belgisch garantiestelsel, wordt uw bank beschermd door het garantiestelsel van het betrokken land.

Zie ledenlijst Belgisch Garantiefonds.

 

Voor deposito's:

Elke persoon die beschikt over beschermde tegoeden:

 • een meerderjarige, minderjarige, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde, privépersoon, ongeacht zijn adres of nationaliteit;
 • een vereniging, beroepsvereniging, stichting of andere groepering van welke aard ook;
 • een onderneming ongeacht haar statuut of grootte.

Voor meer informatie, zie " De bescherming van deposito's ".

Voor levensverzekeringen:

Elke fysieke persoon, vereniging, onderneming die een levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak21), onderworpen aan de Belgische wetgeving, heeft afgesloten.

Voor meer informatie, zie " De bescherming van levensverzekeringen ".

Voor de coöperatieve vennootschappen:

Elke natuurlijke persoon die houder is van beschermde aandelen van een coöperatieve vennootschap die erkend is door en lid is van het Garantiefonds.

 

Een individuele ondernemer (ambachtsman, handelaar, vrij beroep, enz.) gebruikt vaak een professionele rekening. Op die manier kan hij een duidelijk onderscheid maken tussen persoonlijke en professionele rekeningen.

 • Indien de ondernemer zijn beroepsactiviteit uitoefent binnen het kader van een rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een (E)BVBA, dan geniet de ondernemer de dekking van het Garantiefonds voor zowel zijn persoonlijke rekeningen als voor zijn professionele rekeningen, beide ten bedrage van 100.000 €;
 • Bij gebrek hieraan kan een ondernemer een tussenkomst van maximaal 100.000 € van het Garantiefonds ontvangen (persoonlijke en professionele rekeningen samengevoegd).

De tegoeden op derdenrekeningen worden beschouwd te behoren tot deze derden, indien zij identificeerbaar zijn. De tegoeden worden verdeeld tussen de derden voor de berekening van de garantie. Elk van de derden zal een beroep kunnen doen op een garantie van 100.000 €.
Indien de derden niet identificeerbaar zijn, worden de fondsen beschouwd als behorend aan de titularis van de rekening, beperkt tot 100.000 €.

 1. deposito's bij een kredietinstelling (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening etc),
 2. op naam gestelde kasbonnen en de gedematerialiseerde en op nominatieve rekeningen geregistreede kasbonnen,
 3. obligaties of andere bankeffecten uitgegeven of gestort voor 2 juli 2014,
 4. beleggingstegoeden (tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten),
 5. levensverzekeringscontracten behorende tot tak 21 met gewaarborgd rendement en onderworpen aan de Belgische wetgeving,
 6. aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen naar Belgisch recht..

 

Uitgesloten (omwille van het "professioneel" karakter van de klant of omwille van het intrinsiek karakter van het tegoed):  

Voor financiële instellingen:

 • tegoeden van financiële instellingen (banken, verzekeringen, etc),  
 • tegoeden van de staat en publieke overheden,
 • tegoeden van de bestuurders of commissarissen op rekeningen van de kredietinstelling die in gebreke blijft,
 • tegoeden geviseer door de wetgeving op de strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken.

Voor verzekeringsinstellingen:

 • verzekeringscontracten met betrekking tot aanvullende pensioenregelingen (groepsverzekeringen),
 • verzekeringscontracten met betrekking tot aanvullende pensioenregelingen voor zelfstandigen (WAPZ),
 • verzekeringscontracten die niet behoren tot tak 21.

Enerzijds worden uw bankproducten beschermd tot 100.000 € door het depositogarantiestelsel.
Anderzijds worden, in het kader van de bescherming van levensverzekeringsproducten, uw levensverzekeringscontracten beschermd tot het bedrag dat overeenstemt met de berekende afkoopsom van uw contract met een beperking tot 100.000 €.
U kan dus beschikken over twee verschillende garanties.

Nee.

Enkel levensverzekeringscontracten met gewaarborgd kapitaal EN onderworpen aan de Belgische wetgeving, zijn beschermd door het Garantiefonds. Elk land beschikt echter over een eigen wetgeving betreffende de bescherming van levensverzekeringscontracten. Wij raden u aan zich te informeren bij uw verzekeringsinstelling.