Welke deposito's komen in aanmerking voor een tijdelijk verhoogde bescherming?

Welke deposito's komen in aanmerking voor een tijdelijk verhoogde bescherming?

Onderstaande deposito’s kunnen van een bijkomende bescherming genieten voor een periode van 6 maanden. Deze periode start de dag waarop het bedrag op de rekening werd gecrediteerd of vanaf het moment dat de deposito’s legaal getransfereerd kunnen worden.

  1. de deposito’s zijn rechtstreeks gelinkt aan een transactie ingevolge van verkoop/aankoop van een privéwoning

Voorwaarden:

  • De deposito’s moeten voorkomen uit de verkoop of bestemd zijn voor de aankoop van een privéwoning. Onder privéwoning verstaat men enkel het vastgoed dat men als hoofdverblijfplaats beschouwt. Een tweede verblijfplaats, handelspand, bouwgrond, … vallen niet onder de verhoogde bescherming.
  • De koper (of verkoper) moet titularis zijn van de rekening waarop de betreffende deposito’s werden gestort.
  • In het geval van een aankoop, moet tenminste het compromis voor de verkoop ondertekend zijn. Een bod of aankoopbelofte zijn niet geldig.

De bijkomende bescherming van maximaal € 500.000 geldt per deposant die titularis is van de rekening. Indien meerdere deposanten titularis zijn van dezelfde rekening en ze zijn allemaal kopers van het vastgoed, kunnen zij elk aanspraak maken op de bijkomende bescherming.

  1. Deposito’s die te maken hebben met levensgebeurtenissen van een deposant en die resulteerden in een overschrijving van kapitaal en interesten naar aanleiding van pensioen, overlijden (met uitzondering van erfenis[A(1] ), invaliditeit of ontslag
  2. Deposito’s behorende aan fysieke personen die voortkomen uit de uitbetaling van een verzekeringsuitkeringen of de uitbetaling van vergoedingen aan slachtoffers van strafbare feiten of gerechtelijke dwalingen ongeacht de aard van de schade

De Bescherming voor elk van de drie voorgaande gevallen bedraagt maximaal € 500.000 per deposant en per instelling aangesloten bij het Garantiefonds.

In het geval een deposant zowel voldoet aan de voorwaarden voor punt 2 als punt 3, zal de maximale vergoeding samen € 500.000 bedragen.

De uitbetalingstermijn kan verlengd worden in het geval van de tijdelijk verhoogde bescherming.